Sud NaOH

Sud NaOH

  • Tăng độ pH trong nước.
  • Giữ cho mức pH ổn định
  • Làm trong nước