Hộp thử nước

Hộp thử nước

  • Kiểm tra nông độ PH và Clo trong nước.

Hộp thử nước bể bơi.

Kiểm tra nông độ pH và Clo trong nước.